Hasta Çalışan Güvenliği Yönetmeliği
20 Haziran 2022

Hasta Çalışan Güvenliği Yönetmeliği

 

 1. AMAÇ:
 • Çalışanlarımız için tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye, güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya çalışmak.
 • Çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kurumda düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
 • Çalışan güvenliği için, güvenli bir ortam sağlamak,
 • Sağlık kurumunda çalışanlar için olası tehlike ve riskleri belirlemek, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikleri belirlemek
 • Hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Çalışanların Fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst seviyeye taşınmasını sağlamak.
 • Çalışanların, sağlıklarına gelebilecek zararların en aza indirilmesini/yok edilmesini sağlamak
 • Kişinin işine ve işin kişiye uygunluğunu sağlamak

2.KAPSAM: Hastanemiz bölümlerini kapsar. Hizmet Kalite Standartları içerisinde yer alan tüm birim/üniteleri kapsar.

3.SORUMLULAR: Başhekim ve çalışan güvenliği komitesi başta olmak üzere tüm personel bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.

4.TANIMLAR:

Çalışan: Kamu veya özel sağlık kurumlarında, sağlık hizmeti sunan tüm sağlık meslekleri mensuplarını ve sağlık meslekleri mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin verilmesine sorumlu olarak iştirak eden ve hizmetin verilmesine destek sağlayan kimseleri,

Çalışan Güvenliği: Sağlık hizmeti sunumu esnasında çalışanların fiziksel veya sözel şiddete maruz kalmalarına yol açabilecek her türlü işlem ve süreçler ile ilgili alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetleri,

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi: Sağlık Bakanlığının 2012/23 sayılı genelgesi kapsamında kurulan sağlık kurum ve kuruluşlarında, çalışanların hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul eden, başvurularını değerlendirerek raporlayan, raporları ilgili birimlere ve bakanlığa ileten, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılmasını ve takibini sağlayan birimi,

Şiddet: Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanan her türlü zorbalık, darp, cebir, tehdit, hakaret ve taciz şeklinde ortaya çıkan ve kişilerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ahlaki veya sosyal gelişimine zarar vermek ile sonuçlanabilen kasıtlı olarak güç kullanılması,

Beyaz Kod Uygulaması: Sağlık Bakanlığının 2012/23 sayılı genelgesi kapsamında kurulan, sorumlu başhekim vasıtasıyla yakından takip edilerek sistemin etkin şekilde yürümesi,hastane çalışanına yönelik şiddet durumunda olay yerine öncelikle en yakın güvenlik görevlilerinin ve Beyaz Kod ekibinin intikal ettirilerek olayın çözümlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

Genel Uyum Eğitimi: Merkezimizde çalışmaya yeni başlayan personele kurumun tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir.

Bölüm Uyum Eğitimi: Bölümde çalışmaya yeni başlayan çalışanlara bölümün tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir.

Mavi kod: Temel ve ileri yaşam desteğine ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır.

Radyasyon Yayan Cihazların Bulunduğu Alanlar: Görüntüleme hizmetlerinin sunulduğu bölümler,  anjiyografi ünitesi, ameliyathanede skopi ile işlem yapılan alanlardır. Bu alanların tümünde radyasyon güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Radyasyon Uyarı Levhaları: Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların girişinde ve radyasyonlu alanlarda uyarı amacı ile kullanılan temel radyasyon simgeleri ve radyasyona maruz kalma tehlikesini anlaşılabilir şekilde gösteren simge ve renkleri taşıyan işaretlerdir.

Kurşun Koruyucular: Radyasyonlu alanlarda; hastaların, hasta yakınlarının ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik kullanılan;

 • Kurşun önlük,
 • Tiroid koruyucu,
 • Koruyucu paravan gibi ekipmanlardır.

5.UYGULAMA:

     İnsanların sağlıklarını korumaya, geliştirmeye ya da tedavi etmeye çalışan sağlık kuruluşları bu amaçlarını yerine getirebilmek için önce çalışanları için tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye, güvenli çalışma ortamı sağlamaya çalışmalıdırlar. 

ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

Merkezimiz personellerinin maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler “Çalışan Güvenliği Kurulu” ve “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz “Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programında” belirtilmiştir.

El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, “El Hijyeni Talimatı”nda enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir.

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

 • Çalışanlarımızın Merkezimizde bulundukları sürece maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler; Çalışan Güvenliği Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenir.
 • Enfeksiyonu önlemek için alınacak tedbirlerin bazıları kurum tarafından bazıları çalışanın kendisi tarafından alınır.
 • Enfeksiyondan korunmak için kişisel koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır.
 • Sağlık taramaları Kişisel Sağlık Kartı Formu’na göre düzenli olarak yapılmalı Tarama sonuçlarına göre çalışanlar aşılama programına alınmalıdır. Çalışan kazaları rapor edilerek izleme alınır
 • Hastanedeki bölümlerin risk düzeylerine temizliği, Hastane Temizlik Planları ve Merkezimiz Temizlik Talimat’ına uygun yapılır.
 • Kesici delici alet yaralanmalarını önlemek için Personel Yaralanmaları Önleme ve İzleme Talimat’ına uyulur.
 • Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçramalarını önlemek için Kişisel Koruyucu Ekipman kullanılmalıdır
 • Enfeksiyon kontrolü,  Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi Prosedürü’ne göre yapılır.
 • İzolasyon; İzolasyon Önlemleri Talimat’ına göre hareket edilir.

  PERSONEL SAĞLIK TARAMALARI

  Riskli alanlarda çalışan Merkezimiz personellerine ait sağlık taramalarının sıklığı ve ne şekilde yapılacağı Merkezimiz enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan “Personel Sağlığı Takip Talimatı”nda belirlenmiştir. Personel sağlık taramaları personel doktoru tarafından gerçekleştirilir. Yapılan tetkikler personel doktoru tarafından ‘Personel Sağlık Tarama ve Takip Kartı’na kaydedilmelidir.

  Merkezimizde kesici-delici aletlerle yaralanan personel ‘Personel Yaralanmaları İzlem Talimatı’na göre takip edilmelidir. Yaralanan personel tarafından ‘Kaza Bildirim Formu’ doldurularak ilgili personelin takibi sağlanır.

  ÇALIŞANLARIN SAĞLIK TARAMALARI

 • Merkezimizde riskli birimlerde çalışan personelin güvenliği açısından gerekli olan sağlık taramalarının, belirlenen aralıklarda düzenli olarak yapılmasını sağlamaktır.
 • Sağlık taramaları,  Kişisel Sağlık Kartı Formu’na göre yapılır.
 • Sağlık taramaları sonucunda, sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilir. Çalışanlar sonuçlar hakkında değerlendirmeyi yapan hekim tarafından bilgi güvenliği sağlanarak bilgilendirilir.
 • Sağlık tarama kayıtları, ilgili bölüm sorumlularınca bilgi güvenliği sağlanarak muhafaza edilir.

  RADYASYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 • Radyasyona maruz kalan çalışanlara radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği ile ilgili eğitim verilmeli,
 • Radyolojik görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım ve kalibrasyonları yapılmalı.
 • Radyasyon tehlike sembolünün ve diğer uyarı yazılarının ilgili alanlarda asılı olması sağlanmalıdır.
 • Çalışanların radyasyon güvenlik kurallarına uygun çalışılması ve kişisel koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır. (Kişisel Koruyucu Ekipman Envanteri)
 • Sağlık taramaları Kişisel Sağlık Kartı Formu’na göre düzenli olarak yapılmalı,
 • Dozimetre takipleri yapılmalı sonuçları olumsuz olduğunda çalışan sağlığını korumaya yönelik önlemler alınır.
 • Radyasyondan Koruyucu Materyal Kontrol Talimat’ına uyulur.

  KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

  Riskli bölgelerde (yoğun bakım, ameliyathane, acil) çalışan personellerimiz ile kan veya vücut sıvısının damlama-sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler (eldiven, maske, bone, önlük vs.) hazır durumda bulundurulmaktadır. Tüm birim sorumluları tarafından bu ekipmanlar eksildiğinde veya yeni ekipmana ihtiyaç olduğunda baştabipliğimize talep yapıldığında temin edilecektir.

  KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI

 • Çalışma ortam ve koşulları ile yaptığı işe göre kişisel koruyucu ekipman çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.
 • Çalışanlar, kişisel koruyucu ekipman seçimini olası tehlike/risk durumuna göre yapmalıdır.
 • Bölümlerde kişisel koruyucu ekipmanların çalışma alanlarında bulunması sağlanır ve ulaşılabilir olmasına dikkat edilir.
 • Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımları, bölüm kalite sorumlularınca ve birim sorumlularınca denetlenir. Ayrıca Çalışan Güvenliği Komitesi bölüm denetimleri yaptığında da denetler.
 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda Çalışan Güvenliği Komitesince çalışanlara eğitim verilir veya komitenin koordineli olarak çalışacağı kişi/birimlerce bölümlerde de eğitim verilmesi sağlanır.(bölüm uyum eğitimi vb.)

  GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

  Merkezimiz bina içi ve dışı güvenliği Merkezimiz güvenlik personelleri tarafından yerine getirilir ve başhekim tarafından denetlenir.

  Merkezimizde hırsızlık v.b. gibi olayları önlemek için güvenlik şirketi elemanları devamlı olarak kontrol edecektir. Meydana gelebilecek hırsızlık olaylarında polise haber verilir. Durum tutanak altına alınır. 

  YANGIN GÜVENLİĞİ

  Yangın bir sağlık işletmesinde her zaman var olan bir risktir. Bu nedenle hastanemiz yangın ve dumana karşı bina sakinlerini korumak için planlama yapmaktadır. Merkezimiz Sivil Savunma Uzmanı; binalarımızın özelliklerini dikkate alarak yangın güvenliği ile ilgili tedbirleri (yangın söndürme sistemleri, yanıcı maddelerin taşınması ve depolanmasında alınacak önlemler, yangın söndürme tüpleri, yangın önleme ve söndürme yönergesi, vb) almaktadır.

  Merkezimizde yangına karşı alınacak önlemler ve sorumluları “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” nde tanımlanmıştır.

  Bu yönerge doğrultusunda en az yılda bir kez Sivil Savunma Uzmanı sorumluluğunda eğitim verilmekte, eğitim sonrası yangın tatbikatları yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.

  Hastanemizde yangın alarm sistemi kurulmuş olup(4444), olabilecek yangınlar için önlem alınmıştır.

  Yangın çıkış levhaları hastane içinde uygun yerlere görülebilecek şekilde yerleştirilmiş, yangın çıkış kapılarının açık olması blok baştabip yardımcıları tarafından sağlanmaktadır.

  Sivil Savunma Uzmanınca yangın söndürücüler uygun yerlere yerleştirilmiş, kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.

  Merkezimizde yangın çıkma nedenlerini ortadan kaldırmak için elektrik sisteminin kontrolleri rutin olarak teknik servis tarafından yapılmaktadır. Çalışanlar ve hasta/hasta yakınlarının sigara içmesi kesinlikle önlenecektir.

  Merkezimiz binalarının yıldırıma karşı korunmasını teminen gerekli noktalarda paratoner sistemleri kurulmuş olup, teknik servisimiz tarafından kontrolleri yapılmaktadır.